Företrädesemission 2023

Emissionens erbjudande

1. Emissionen omfattar högst 12 696 676 aktier och kan öka aktiekapitalet med högst 4 761 254 SEK.

2. Teckningskursen är 1,35 SEK per aktie.

3. Aktieägare på avstämningsdagen den 8 juni 2023 har företrädesrätt att teckna aktier.

4. Aktieägare som på avstämningsdagen (8 juni 2023) innehar en (1) aktie ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

5. Avstämningsdagen är den 8 juni 2023 och teckningstiden pågår från 16 juni till 24 juli 2023, med möjlighet till förlängning enligt styrelsens beslut.

6. Fördelning av tilldelningen sker först till de som tecknat med teckningsrätter, sedan till de som tecknat utan teckningsrätter baserat på antalet tecknade aktier, och om det behövs genom lottning. Allmänheten kommer också att få möjlighet att teckna aktier.

7. Betalning för tecknade aktier ska ske inom 5 bankdagar efter att avräkningsnotan har skickats ut.

8. Aktier som tecknas ger rätt till vinstutdelning från den första avstämningsdagen för utdelning efter att aktierna registrerats i aktieboken.

Kort information om företrädesemission och teckningslista

.