2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-02-28
Regulatorisk

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Melius Assistans AB. ("Transaktionen").

2022-02-22
Regulatorisk

CR Ventures avbryter den avsiktsförklaring som ingicks den 22 oktober med Omsorgshuset i Stockholm avseende förvärv av bolaget.

2022-01-27
Regulatorisk

Med anledning av förvärvet av Curira Group AB revideras den finansiella kalendern för verksamhetsåret 2022.

2022-01-26
Regulatorisk

CR Ventures styrelseledamot Jonas Litborn har meddelat styrelsen att han avgår med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

2022-01-25
Regulatorisk

CR Ventures AB informerade den 27 december 2021 att stämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Curira Group AB. CR Ventures AB meddelar idag att förvärvet slutförts i sin helhet.

2021-12-27
Regulatorisk

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 november 2021 har CR Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Curira Group AB, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Curira Group AB ("Curira-transaktionen").

2021-12-27
Regulatorisk

CR Ventures höll idag, den 27 december 2021, en extra bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter i enlighet med framlagda beslutsförslag, vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats, investor.crventures.se.

1
2
3
4
5