Pressmeddelanden

CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV MELIUS ASSISTANS AB

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Melius Assistans AB. ("Transaktionen").

Transaktionen mellan CR Ventures AB och Melius Assistans AB i korthet:

 • Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal.
 • Köpeskillingen för Melius Assistans AB uppgår indikativt till 16 MSEK med möjlighet
  till ett visst tillägg efter 24 månader. Eventuellt tillägg beräknas enligt följande: EBIT
  för perioden 20220601-20230531, till belopp överstigande 4 MSEK multiplicerat med
  4.
 • Efter transaktionens genomförande kommer CR Ventures AB inneha 100% av aktierna
  och rösterna i Melius Assistans AB.
 • Ambitionen är att Transaktionen, efter sedvanlig due diligence, ska slutföras skyndsamt
  och vara klar innan utgången av mars 2022.


Om Melius Assistans AB:

Under den rullande 12 månaders perioden per januari 2022 genererade Melius Assistans AB en
omsättning om 110 MSEK med en EBIT om 4 MSEK.

Melius huvudsakliga verksamhet utgår dels från huvudkontoret i Örebro och dels från ett
mindre kontor i Stockholm. Verksamheten har bedrivits sedan 2013 och har ett mycket gott
renommé i branschen. Melius Assistans AB har ca 350 anställda.

"Melius Assistans AB är ett välskött bolag med en profil som kompletterar vår verksamhet. Vi
förstärker vår redan betydande lokala närvaro i Örebro och breddar vår kundbas i Stockholm.
Med redan befintlig spetskompetens i CR Ventures AB vässar vi tillsammans med Melius
Assistans AB vårt erbjudande ytterligare vilket sammantaget med påtagliga synergieffekter gör
detta till en mycket bra affär. Vi accelererar nu tempot i våra förvärv, utan att göra avkall på
våra högt ställda krav på kvalitet och affärsmässighet." Säger Mathias Blomberg, VD CR
Ventures AB

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

mathias.blomberg@curira.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 08.55.

Filer för nedladdning
2022-06-27
Regulatorisk

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.

2022-06-20
Regulatorisk

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

2022-05-25
Regulatorisk
2022-04-28
Regulatorisk

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 

2022-04-07

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 

2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-03-30

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

2022-03-29

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

2022-03-07

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.

1
2
...
14
>>
.