Pressmeddelanden

KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CR VENTURES AB

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget för 2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Fredrik Crafoord, Cristina Husmark Persson, Ali Karimi och Mikael Odenberg som styrelseledamöter samt omvälja Fredrik Crafoord som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, för närvarande med Per Karlsson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades att årligt arvode om 400 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd, löpande räkning.

Ändring av bolagsordningen

Beslutades att ändra Bolagets företagsnamn till Curira AB samt justera gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

CR Ventures AB

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg

VD

Mathias.blomberg@curira.se

2022-06-27
Regulatorisk

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.

2022-06-20
Regulatorisk

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

2022-05-25
Regulatorisk
2022-04-28
Regulatorisk

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 

2022-04-07

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 

2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-03-30

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

2022-03-29

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

2022-03-07

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.

1
2
...
14
>>
.