org.nr 556979-1477

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn ar Curira AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolagets  ska  direkt  eller  indirekt  genom  dotterbolag  tillhandahålla  kvalitativa  vård-  och omsorgsinsatser, tillhörande utbildningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 687 500 kronor och högst 18 750 000 kronor.

Aktie kan  utges  i  två  serier,  serie  A  med  högst  100  %  av  aktiekapitalet  och  serie  B  med  högst  100 % av aktiekapitalet. Aktie av serie A har 10 röster, aktie av serie B har 1 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom kvittningsemission ge ut nya aktier av  serie A och B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier  av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare for teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom kvittningsemission ge ut aktier endast  av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A och serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad  som  ovan  sagts  ska  inte  innebära  någon  inskränkning  i  möjligheten  att  fatta  beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission i form av utgivande av nya aktier, ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som Finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara högst 12 500 000 och högst 50 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med 0-10 suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstallande direktoren
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorerna ledamöter och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter och revisorer
 13. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller  bolagsordningen

§ 10 Rakenskapsår
Räkenskapsåret är 0101-1231.

 § 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.