Inbjudan till teckning av aktier

Styrelsen beslutade i december 2023 om att genomföra en nyemission i syfte att fortsätta driva och utveckla verksamheten inom fysioterapi att möjliggöra stämning av staten för IVOs (Inspektionen för Vård och Omsorg) beslut att återkalla Bolagets tillstånd att bedriva assistansverksamhet. En extra bolagsstämma den 5 mars 2024 godkände styrelsens beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Den som på avstämningsdagen den 6 mars 2024 var aktieägare i Curira äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav. För varje befintlig aktie erhålls trettio (30) teckningsrätter. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie. Teckningstiden löper under perioden 8 – 22 mars 2024. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 19 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Föreliggande erbjudande uppgår till högst 380 900 280 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 15 000 000 SEK till högst 15 500 000 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 97 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en riktad emission om maximalt 6 MSEK till motsvarande villkor som i företrädesemissionen. Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida samt genom pressrelease omkring den 25 mars 2024. Styrelsen förbehåller sig rätten att senast den 22 mars 2024 offentliggöra eventuellt fattat beslut om att förlänga teckningstiden för Erbjudandet.

Emissionslikvidens användande Av emissionslikviden om 19 MSEK kommer ca 9 MSEK användas för återbetalning av skulder genom kvittning och resterande del kommer användas till att genomföra den skadeståndstalan som beskrivs i detta Memorandum. Styrelsens ansvarsförsäkran Styrelsen för Curira är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Erbjudandet:
Företrädesemission av aktier om cirka 19 MSEK.

Teckningstid:
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 8 - 22 mars 2024. Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för Företrädesemissionen.

Företrädesrätt till teckning:
Den som på avstämningsdagen den 6 mars 2024 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB, för Bolagets räkning, förda aktieboken kommer att erhålla trettio (30) teckningsrätter för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i enlighet med villkoren i Memorandumet.

Riktad emission:
Styrelsen hav rätt att i omedelbar anslutning till emissionen emittera upp till 6 MSEK i en riktad emission till samma villkor som Erbjudandet.

Teckningstid: 8 mars – 5 april 2024
Teckningskurs:
0,05 kr per aktie
Antal aktier i erbjudandet:
380 900 280
Emissionsbelopp:
19 MSEK
Värdering:
0,63 MSEK (pre-money)

Viktiga datum

Avstämningsdag:...................................6 mars 2024
Teckningstid:...................................8 mars - 5 april 2024

Offentliggörande av Företrädesemissionensutfall
Efter den 5 april 2024.

Länkar

Information på Eminovas hemsida
Digital anmälan

Dokument

Teaser
Memorandum
Teckningssedel