DelÄrsrapport Q1 2022

Första kvartalet 2022 

 • Nettoomsättning för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 196 605 (5 224) tkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och direktnedskrivning (31 792 tkr) som har uppstått vid det omvända förvärvet och har bokförts som övrig extern kostnad samt kostnader av engångskaraktär (-5 531 tkr) (justerat EBITDA) för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 7 520 (-653) tkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -36 962 (-903) tkr.
 • Resultat efter skatt för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -29 718 (28 498) tkr.
 • I ovanstående resultat för första kvartalet 2022 ingår engångsposter med totalt -29 348 tkr. Detta är direktnedskrivning som har uppstått vid det omvända förvärvet om -31 792 tkr, en övrig finansiell intäkt som har uppstått vid förvärv av dotterföretag om 7 975 tkr samt kostnader av engångskaraktär om -5 531 tkr. Resultatet för första kvartalet 2022 efter avdrag av dessa engångsposter är -370 tkr.

    Väsentliga händelser under rapportperioden 

   • Bolaget tillträdde aktierna i Curira Group AB den 25 januari 2022.
   • Den nya styrelsen tillträdde den 25 januari 2022.
   • Mathias Blomberg utsågs till tfVD den 25 januari 2022.
   • Bolaget avbröt förvärvet av Omsorgshuset i Stockholm den 22 februari 2022.
   • Bolaget förvärvade samtliga aktier i Melius Assistans AB och tillträdde aktierna den 29 mars 2022. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 8 mkr som betalades på tillträdesdagen och en tilläggsköpeskilling på maximalt 8 mkr villkorat av att vissa villkor uppnås.
   • Bolaget förvärvade, med tillträde den 30 mars 2022, resterande 49 % av aktierna i Ellas Assistans AB som efter detta förvärv är ett helägt dotterbolag i Curira-koncernen. Förvärvet betalades med 85 000 st aktier av serie B i Curira AB (publ), "Bolaget" med en tilläggsköpeskilling om 150 000 st aktier av serie B i Bolaget om EBIT i Ellas Assistans AB enligt fastställd årsredovisning för 2022 överstiger 1 mkr.
   • Bolaget förvärvade, med tillträde den 31 mars 2022, resterande 50 % av aktierna i Medical Operations Sverige AB som efter detta förvärv är ett helägt dotterbolag i Curira-koncernen. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 15 mkr och har erlagts kontant på tillträdesdagen.

    Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

   • I början av april 2022 bytte CR Ventures AB (publ) namn till Curira AB (publ).
   • I slutet av april 2022 tillträdde Adam Grabavac som ny VD i Curira AB (publ).

   VDs kommentar

   Curira levererar sin första kvartalsrapport efter det omvända förvärvet och vi kan konstatera att vi visar ett EBITDA på drygt 7,5 MSEK vilket ligger i linje med våra målsättningar. EBIT tyngs dock av extraordinära kostnader relaterade till omnoteringen och vår kvalitetssatsning. Satsningen på kvalitet kostar kortsiktigt men skapar långsiktigt nödvändiga förutsättningar för både organisk- och förvärvsdriven tillväxt.    

   Det första kvartalet har varit både spännande och händelserikt. Omnoteringen har inneburit ett intensivt arbete som tagit ledningens resurser och tid i anspråk. Processen är nu i sitt slutskede och vi kan återigen rikta fullt fokus på verksamhetens fortsatta utveckling och vår förvärvsstrategi.  

   Under omnoteringen har vi dock inte legat på latsidan. Under mars månad slutfördes förvärvet av Melius Assistans AB. Curira har även förvärvat resterande aktier i intressebolaget Medical Operations Sverige AB och dotterbolaget Ellas Assistans AB. Efter dessa förvärv ägs bolagen nu i sin helhet av Curira. En ny styrelse har tagit plats i Curira och vi har på verksamhetsledningsnivå även rekryterat spetskompetenser inom området personlig assistans. För att uppnå en mer smidig och mer effektiv organisation har vi bland annat stängt ned ett lokalkontor och koncentrerat vissa tjänstemannafunktioner till vårt stockholmskontor. Våra verksamhetslokaler är dock även fortsättningsvis geografiskt kundnära och bemannade med de funktioner som arbetar allra närmast våra kunder.    

   De verksamheter Curira bedriver ska vara av högsta möjliga kvalitet. Kvalitetsaspekten genomsyrar hela verksamheten och ska vara anledningen till att assistansberättigade väljer Curiras assistansbolag och att vårdtagare väljer våra kliniker. Vi har fortsatt och kommer att fortsätta att utveckla våra rutiner och processer i syfte att dels effektivisera vårt arbete, dels bevara och höja kvalitetsnivån i utförandet av våra tjänster. Som ett ytterligare led i kvalitetssäkringsarbetet på assistanssidan pågår utvecklingen av vårt egenutvecklade verksamhetssystem. Systemet är utvecklat i syfte att både säkerställa kvaliteten i assistansens utförande och att våra assistansbolag efterlever de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på utförandet av assistansen.

   Tillväxt i antal kunder är självklart vår fortsatta målsättning. Då fler och fler assistansberättigade väljer Curiras assistansbolag som anordnare samt genom fortsatta förvärv inom både assistans och hälsa- och sjukvård bedömer vi att det finns goda förutsättningar för oss att fortsätta vår tillväxtresa. Vi kommer under året att utvärdera och approchera välskötta bolag i syfte att genomföra ytterligare förvärv.

   Vi ser med tillförsikt fram emot resterande del av året då den nya koncernen ska formas, kvalitetsutvecklingen fördjupas och tillväxt och värde ska levereras till våra ägare.

   Adam Grabavac
   vd Curira AB   

    

   För mer information vänligen kontakta
   Adam Grabavac, vd
   adam.grabavac@curira.se

   Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 maj 2022 kl. 09:10 CET.

   Filer för nedladdning