Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansöker om rekonstruktion.

Den 20 juni 2022 tog dotterbolagen del av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i vilka bolagens tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans återkallats. Dotterbolagen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Stockholm och framställde yrkande om att förvaltningsrätten skulle inhibera de överklagade besluten. Den 27 juni 2022 beslutade förvaltningsrätten om inhibition. Efter att IVO överklagat förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Stockholm meddelade kammarrätten dom den 26 juli 2022 i vilka förvaltningsrättens beslut om inhibition upphävdes.   

I anledning av kammarrättens beslut har Dotterbolagen idag ansökt om företagsrekonstruktion. Kammarrättens beslut har medfört risk för likviditetsbrist. Curira AB:s styrelse har därför beslutat om att ansöka om företagsrekonstruktion för dotterbolagen.

Under rekonstruktionen kommer dotterbolagen att fortsätta vidta planerade operativa förändringar för att uppnå önskade förutsättningar för den framtida verksamheten. Dotterbolagen avser att utforma en fullständig rekonstruktionsplan, i samarbete med rekonstruktören, vilken kommer att läggas fram vid kommande borgenärssammanträde.

Till dotterbolagens respektive rekonstruktionsansökan har bilagts en preliminär resultatrapport för perioden 1 januari 2022 till 31 maj 2022; med undantag för Ellas Assistans AB där preliminära siffror för perioden 1 januari 2022 till 30 juni 2022 bilagts. Av denna anledning redogörs nedan för de preliminära resultaten före avskrivning för de aktuella perioderna.

Lystra Personlig Assistans AB - 257 319 kr  

Lystra Assistans Väst AB - 4 328 901 kr

Melius Assistans AB -  1 854 513  kr

Ellas Assistans AB - 16 464 kr

Samtliga dotterbolag har föreslagit advokaten Lars Eric Gustafsson på Advokatfirman Schjødt som rekonstruktör.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Adam Grabavac, VD

adam.grabavac@curira.se

 

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2022 kl. 22:25.

Filer för nedladdning