Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte dotterbolagen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat beslutet att inte bevilja Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition står därmed fast.

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 27 juni 2022 att inhibera IVO:s beslut att återkalla Lystra Personlig Assistans AB:s, Lystra Assistans Väst AB:s, Ellas Assistans AB:s och Melius Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Bolagen är dotterbolag till Curira AB. Den 26 juli 2022 meddelade Kammarrätten i Stockholm dom i vilken förvaltningsrättens beslut upphävdes. Dotterbolagen överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsrätten som idag beslutat att inte bevilja dotterbolagen prövningstillstånd. 

Dotterbolagen överväger nu huruvida inhibitionsyrkanden i förvaltningsrätten ånyo ska framställas. Processen i förvaltningsrätten - det vill säga frågan om riktigheten i Inspektionen för vård och omsorgs beslut att återkalla dotterbolagens tillstånd - påverkas inte av Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Grabavac, VD

adam.grabavac@curira.se

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2022 kl 15:55. 

Filer för nedladdning