Pressmeddelanden

Inhibition beviljat

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut om att återkalla Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Förvaltningsrättens beslut gäller samtliga fyra bolag; Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB. Förvaltningsrätten anser att IVO:s beslut om återkallelse kan antas medföra betydande olägenheter för bolagen och dess brukare samt att det inte föreligger något starkt motstående intresse som talar mot att bolagen ska tillåtas fortsätta bedriva sina etablerade verksamheter i avvaktan på att förvaltningsrätten avgör målet.

Den 22 juni överklagade dotterbolagen IVO:s beslut och yrkade på att förvaltningsrätten skulle besluta om att IVO:s beslut inte ska vara gällande fram till dess att förvaltningsrätten avgör målen slutligt. Idag fick dotterbolagen beskedet att förvaltningsrätten bifallit yrkandena. Förvaltningsrättens beslut innebär att dotterbolagen kan fortsätta att bedriva sina verksamheter precis som tidigare.  

Tidpunkten för IVO:s beslut om återkallelse är ägnad att ifrågasättas med beaktande av att besluten meddelades dagarna innan midsommar och förestående sommarsemestrar. Till skillnad från vad IVO anfört i förvaltningsrätten hade det varit en omöjlighet för dotterbolagens idag totalt 528 brukare att byta assistansanordnare på ett tryggt sätt och med bibehållen kvalitet i assistansens utförande. Förvaltningsrättens beslut om inhibition är ur den aspekten mycket glädjande men även ur våra närmare 3 400 anställdas perspektiv. IVO har en möjlighet att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Ur ett verksamhets- och brukarperspektiv, samt inte minst ur våra anställdas perspektiv, är förhoppningen att IVO avstår från att överklaga. Likaså är förhoppningen att andra myndigheter - till exempel Försäkringskassan - respekterar förvaltningsrättens beslut om att IVO:s beslut tillsvidare inte är gällande.

Till förtydligande ska avslutningsvis påpekas att IVO inte haft synpunkter på dotterbolagens nuvarande företrädare. Den olämplighet som IVO gjort gällande träffar historiska företrädare som inte längre är verksamma i koncernbolagen.  

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Grabavac, vd

adam.grabavac@curira.se

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022 kl. 21:35.

.