Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Domen kommer skyndsamt att överklagas.

Kammarrätten har meddelat dom i vilken förvaltningsrättens inhibitionsbeslut har upphävts. Domen kommer skyndsamt att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 27 juni 2022 att inhibera IVO:s beslut att återkalla Lystra Personlig Assistans AB:s, Lystra Assistans Väst AB:s, Ellas Assistans AB:s och Melius Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Bolagen är dotterbolag till Curira AB. Kammarrätten har meddelat dom i vilken förvaltningsrättens beslut om inhibition har upphävts.

Kammarrättens beslut kommer skyndsamt att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. I avvaktan på att Högsta förvaltningsdomstolen ska handlägga överklagandet kommer verksamheten i dotterbolagen att fortsätta att bedrivas som tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Grabavac, VD

adam.grabavac@curira.se

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2022 kl 05:50. 

Filer för nedladdning